Алгасах одоо байгаа курсууд

Одоо байгаа курсууд

Сургалтын зорилго:

 Дутуу нярайд эрт болон хожуу гарч болох эмгэгт байдал, эрсдэл хүндрэлийн оношилгоо, эмчилгээний талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, ур чадварт сургах

Сургалтын зорилт:         

 • Дутуу нярай тодорхойлолт, сүүлийн үеийн ангилал
 • Төрсний дараа дутуу нярайд тохиолдож болох эрхтэн тогтолцооны эмгэгүүд, гол тулгардаг асуудал, бэрхшээлүүд
 • Төрсний дараа үзүүлэх яаралтай тусламж, бэлтгэл  
 • Туйлын бага жинтэй нярай болон хожуу дутуу нярайд тохиолдох хүндрэлийн үед үзүүлэх эмнэлгийн тусламж
 • Хооллолтын үндсэн зарчим
 • Эмнэлгээс гарах үеийн үнэлгээ, зөвлөмж

Энэхүү хичээл нь дараах 4 дэд сэдэвтэй

Сургалтын зорилго:

 Умайн үйл ажиллагааны цус алдалт, оношилгоо, эмчилгээний талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, ур чадварт сургах

Сургалтын зорилт:

 • Хэвийн биений юмны мөчлөг
 • Умайн үйл ажиллагааны цус алдалтын шалтгаан, эмгэг жам
 • Умайн үйл ажиллагааны цус алдалтын ангилал
 • Оношилгоо, ялган оношилгоо
 • Дааврын ба дааврын бус эмчилгээ
 • Эндометрийн хэт хөвсийлтийн үед авах арга хэмжээ
 • Мэс засал эмчилгээ

Энэхүү сургалт нь дараах 3 модуль бүхий сургалт

 • Модуль 1. Жирэмсэн үед артерийн даралт ихсэх эмгэгүүд ба манас таталтын урьдал
 • Модуль 2. Эх барихын цус алдалт
 • Модуль 3. Төрсний дараах халдвар, үжил

Энэхүү Сургалтын сайтыг ашиглан багш хэрхэн сургалт явуулах, Оюутан хэрхэн суралцах талаар сургалт.